2018 5nd International Conference on Innovation, Communication and Engineering was organised by the following people:

     
  Committee members

Conference General Chairs: George J. Klir (USA)
Da Ruan (Belgium)
Ronald R. Yager (USA)

General Co-Chairs: Guoqing Chen (P.R. China)
Yongsheng Ding (P.R. China)
Yang Xu (P.R. China)

Program Chairs:


Tianrui Li (P.R. China)
Jie Lu (Australia)
Etienne E. Kerre (Belgium)
  Program Co-Chairs: Jun Liu (UK)
Guangquan Zhang (Australia)
Fuchun Sun (P.R. China)
  Publication Chairs: Luis Martínez (Spain)
Bo Yuan (USA)
   

S.H. Zhu, Wuhan University, China
L.S. Wang, Shanghai University, China
L.T. Li, Xinxiang University, China

  Organising Committee
  Chairs:

Tianrui Li
Zhenming Song
Ping He
Shangyu Chen

  Co-Chairs: Liangzhong Yi
Xiaohong Liu
Zhiwen Mo
Wuming Pan
Jiaquan Chen
  General  secretary: Xiaoping Qiu
     
  International Program Committee:
   

J. S. Benitez (Mexico)

B. Bouchon-Meunier (France)

M. De Cock (Belgium)

X. Z. Gao (Finland)

P. J. Guo (Japan)

M. M. Gupta (Canada)

 J. G. Hsieh (P.R. China)

C. F. Huang (P.R. China)

Y. C. Jin (Germany)

Y. B. Jun (Korea)

C. Kahraman (Turkey)

G. J. Klir (USA)

T. T. Lee (P.R. China)

Z. Li (Germany)

J. Ma (Australia)

A. Maissien (France)

L. Martínez (Spain)

I. Maschio (Italy)

J. Montero (Spain)

R. M. De Moraes (Brasil)

M. Nachtegael (Belgium)

V. Novak (Czech Republic)

I. Perfilieva (Czech Republic)

S. Rao (India)

G. Resconi (Italy)

A. Tocatlidou (Greece)

A. J. Van Der Wal (Holland)

G. J. Wang (P.R. China)

G. Y. Wang (P.R. China)

G. Wets (Belgium)

R. R. Yager (USA) (Belgium)

J. B. Yang (UK)

B. Yuan (USA)

L. A. Zadeh (USA)

X. Y. Zeng (France)

W. J. Zhu (P.R. China)

C. Zhou (Singapore)

E. Zio (Italy)